Skip links

Helse og omsorg

I tillegg til en rekke avlastningstilbud, har vår avdeling Helse og omsorg flere heldøgns botilbud.

Heldøgns omsorgsboliger og bofellesskap

Oasen har ulike botilbud og barneboliger for de som trenger alternative omsorgsbaser. Våre tilbud tilrettelegges for den enkelte, og har tydelig fokus på målrettet miljøterapi og brukers rett til medvirkning. Vårt senter består av flere boliger og samlokaliserte boenheter, og kan gi tjenester både i gruppe og enkeltvis ut fra behov. Vi har god kompetanse på tilrettelegging for barn/unge og voksne med ulike vansker med samspill og sosiale situasjoner. Innen diagnoser har vi særlig erfaringer blant annet med Asperger, Tourette, ADHD, autismespekterforstyrrelser, ASF (ASD) og forskjellige tvangslidelser. Med en personalgruppe med tverrfaglig erfaring og personlig egnethet, har vi gjennom mange år levert solide tilbud til personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og andre sammensatte vansker. Vi bygger alltid opp og utformer tilbudet individuelt sammen med kommunen, familien og den unge/bruker selv.

Treningsbolig

Oasen har botreningsordninger i egen leilighet / hybel, samt i bofellesskap med døgnkontinuerlig bemanning og tilsyn. Ordningen gir tilpasset oppfølging for ungdom på vei inn i en selvstendig bosituasjon, og som trenger hjelp til å mestre overgangen.